MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 5-22)
(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
(TẦNG 5-22)

Căn hộ B1-06, 2 phòng ngủ, diện tích 69,18m2
Căn hộ B2-09, 2 phòng ngủ, diện tích 69,18m2
Căn hộ B1-03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,81m2
Căn hộ B1-02, 2 phòng ngủ, diện tích 69,95m2
Căn hộ B2-12, 2 phòng ngủ, diện tích 69,81m2
Căn hộ B2-13, 2 phòng ngủ, diện tích 69,95m2
Căn hộ A1-12, 2 phòng ngủ, diện tích 69,81m2
Căn hộ A1-13, 2 phòng ngủ, diện tích 69,95m2
Căn hộ A2-02, 2 phòng ngủ, diện tích 69,95m2
Căn hộ A2-03, 2 phòng ngủ, diện tích 69,81m2
Căn hộ A1-09, 2 phòng ngủ, diện tích 69,18m2
Căn hộ A2-06, 2 phòng ngủ, diện tích 69,18m2
Căn hộ B1-07, 2 phòng ngủ, diện tích 69,70m2
Căn hộ B2-08, 2 phòng ngủ, diện tích 69,70m2
Căn hộ A2-07, 2 phòng ngủ, diện tích 69,70m2
Căn hộ A1-08, 2 phòng ngủ, diện tích 69,70m2
Căn hộ B1-08, 2 phòng ngủ, diện tích 56,98m2
Căn hộ B1-09, 2 phòng ngủ, diện tích 57,10m2
Căn hộ B2-06, 2 phòng ngủ, diện tích 57,10m2
Căn hộ B2-07, 2 phòng ngủ, diện tích 56,98m2
Căn hộ B1-04, 2 phòng ngủ, diện tích 57,21m2
Căn hộ B1-01, 2 phòng ngủ, diện tích 57,32m2
Căn hộ B2-14, 2 phòng ngủ, diện tích 57,32m2
Căn hộ B2-11, 2 phòng ngủ, diện tích 57,21m2
Căn hộ A1-11, 2 phòng ngủ, diện tích 57,21m2
Căn hộ A1-14, 2 phòng ngủ, diện tích 57,32m2
Căn hộ A2-01, 2 phòng ngủ, diện tích 57,32m2
Căn hộ A2-04, 2 phòng ngủ, diện tích 57,21m2
Căn hộ A1-07, 2 phòng ngủ, diện tích 56,98m2
Căn hộ A1-06, 2 phòng ngủ, diện tích 57,10m2
Căn hộ A2-09, 2 phòng ngủ, diện tích 57,10m2
Căn hộ A2-08, 2 phòng ngủ, diện tích 56,98m2
Căn hộ B1-10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,53m2
Căn hộ B2-05, 1 phòng ngủ, diện tích 50,53m2
Căn hộ A1-05, 1 phòng ngủ, diện tích 50,53m2
Căn hộ A2-10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,53m2
Căn hộ B1-11, 3 phòng ngủ, diện tích 73,22m2
Căn hộ B2-04, 3 phòng ngủ, diện tích 73,22m2
Căn hộ B2-03, 3 phòng ngủ, diện tích 73,59m2
Căn hộ B1-12, 3 phòng ngủ, diện tích 73,59m2
Căn hộ A1-03, 3 phòng ngủ, diện tích 75,59m2
Căn hộ A2-12, 3 phòng ngủ, diện tích 75,59m2
Căn hộ A1-04, 3 phòng ngủ, diện tích 73,22m2
Căn hộ A2-11, 3 phòng ngủ, diện tích 73,22m2
Căn hộ A2-05, 2 phòng ngủ, diện tích 69,59m2
Căn hộ B1-05, 2 phòng ngủ, diện tích 69,59m2
Căn hộ B1-14, 2 phòng ngủ, diện tích 69,95m2
Căn hộ B1-13, 2 phòng ngủ, diện tích 70,58m2
Căn hộ B2-02, 2 phòng ngủ, diện tích 70,58m2
Căn hộ B2-01, 2 phòng ngủ, diện tích 69,95m2
Căn hộ B2-10, 2 phòng ngủ, diện tích 69,95m2
Căn hộ A1-01, 2 phòng ngủ, diện tích 69,95m2
Căn hộ A1-02, 2 phòng ngủ, diện tích 70,58m2
Căn hộ A2-13, 2 phòng ngủ, diện tích 70,58m2
Căn hộ A2-14, 2 phòng ngủ, diện tích 69,95m2
Căn hộ A1-10, 2 phòng ngủ, diện tích 69,59m2